در صورتی که یکی از خطاهای زیر در سیستم شما دیده می شود ، ابتدا فایل اصلاحیه را دانلود کرده و سپس آن را با Helpper (روش دریافت فایل های اصلاحیه به کمک هلپردریافت کنید.

بسته بودن سال 93/94 مدارس ابتدایی

بسته بودن سال 93/94 مدارس متوسطه اول

بسته بودن سال 93/94 مدارس متوسطه دوم

اخطار وجود اسناد اصلاحیه

خطای انضباط در کارنامه