فن آوران اجرایی مدارس

این وبلاگ شخصی و با همکاری دوستان ، کارشناسان محترم سنجش و ارزشیابی تحصیلی و مدیران . معاونان اجرایی محترم جهت تسهیل در اطلاع رسانی ایجاد گردیده است

فن آوران اجرایی مدارس

این وبلاگ شخصی و با همکاری دوستان ، کارشناسان محترم سنجش و ارزشیابی تحصیلی و مدیران . معاونان اجرایی محترم جهت تسهیل در اطلاع رسانی ایجاد گردیده است

فن آوران اجرایی مدارس

این وبلاگ شخصی و با همکاری دوستان ، کارشناسان محترم سنجش و ارزشابی تحصیلی و مدیران . معاونان اجرایی محترم جهت تسهیل در اطلاع رسانی ایجاد گردیده است

آخرین نظرات
نویسندگان

آنچه یک مدیر باید بداند و عمل نماید.

چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۳۴ ق.ظ

آنچه یک مدیر باید بداند و عمل نماید.

دانسته های یک مدیر

همچنین  می توان  از این مطالب یک برنامه  سالیانه تنظیم کرد

1- دفتر حضور و غیاب:
1-1 در دفتر حضور و غیاب نام تمام کارکنان اداری- آموزشی بصورت خوانا و کامل نوشته شده باشد.

1-2 همکاران هنگام ورود به آموزشگاه نسبت به امضاء نمودن دفتر حضور و غیاب اقدام نمایند.

1-3 همکاران به امضاء روزهای آینده اقدام ننمایند.🛅قبل از شروع مطالبی در زمینه دانسته های یک مدیر جهت اطلاع همکاران ارسال میکنم  تا استفاده نمایند.

🅿️دانسته های یک مدیر

آنچه یک مدیر باید بداند و عمل نماید.

1- دفتر حضور و غیاب:

1-1 در دفتر حضور و غیاب نام تمام کارکنان اداری- آموزشی بصورت خوانا و کامل نوشته شده باشد.


1-2 همکاران هنگام ورود به آموزشگاه نسبت به امضاء نمودن دفتر حضور و غیاب اقدام نمایند.


1-3 همکاران به امضاء روزهای آینده اقدام ننمایند.


1-4 مدیر یا معاون آموزشی موظفند در پایان هفته نسبت به بستن دفتر حضور و غیاب اقدام نمایند و تذکرات و توصیه های لازم را به همکاران خاطی بنمایند و اسامی افراد غائب در هنگام بسته شدن ذکر گردد.


1-5  در روزهایی که همکاری تدریس ندارد، می توانید از مهر «تدریس ندارد» استفاده نمائید.


1-6 معاون یا مدیر واحد آموزشی در پایان هر روز این دفتر را بررسی و اسامی همکارانی که غایب می باشند را مشخص و به اداره گزارش نمایند.


1-7 مدیر واحد آموزشی چنانچه قصد مرخصی داشته باشد بایستی قبل از رفتن درخواست را به اداره ارسال و پس از موافقت اداره و صدور مرخصی می تواند به مرخصی برود. همکاران هم بایستی تقاضای مرخصی را به مدیر و پس از موافقت مدیر و صدور مرخصی از طرف اداره و جایگزین نمودن دبیر اقدام نمایند.


1-8  اسامی همکارانی که در مرخصی می باشند در دفتر حضور و غیاب مشخص و ثبت گردد.

❎دفتر اندیکاتور:

این دفتر جهت ثبت نامه ها و بخشنامه های اداری می باشد که در مورد این دفتر موارد زیر دقت گردد.

2-1 این دفتر در پایان سال تحصیلی یعنی در شهریور ماه هر سال انسداد می گردد و عبارت: «این دفتر از شماره 1 الی ...... در سال تحصیلی ....... در تاریخ 31/6/..... مسدود گردیده شد»

نام و نام خانوادگی مدیر                                      مهر و امضاء

2-2 در آغاز سال تحصیلی از شماره 1 شروع گردد یعنی از اوایل مهر ماه هر سال ثبت نامه ها و بخشنامه‌ها از شماره یک شروع گردد.

2-3 هیچ شماره خالی نباید در دفتر اندیکاتور موجود باشد چنانچه مشاهده گردید تخلف محسوب می گردد.

2-4 نامه های اداری که بایستی جواب داده شود و روبروی همان شماره ای که در قسمت رسید ثبت شده بایستی در قسمت فرستاده ثبت گردد.

2-5 در خواست مرخصی یا غیبت همکاران بایستی در این دفتر ثبت و ضبط گردد و مطابقت دفتر اندیکاتور و دفتر حضور و غیاب جهت ارائه مرخصی یا غیبت همکاران مهم است.

2-6 مدیر واحد آموزشی حق مکاتبه مستقیم با هیچ ارگان یا سازمان یا نهادی را ندارد و حتی حق مکاتبه مستقیم با سازمان آموزش و پرورش را ندارد. بلکه بایستی از طریق آموزش و پرورش منطقه اقدام نماید.

2-7 اقدامات اسناد مالی (یک پروژه مالی) هم در این دفتر ثبت و ضبط می گردد.

🚰دفتر آمار:

3-1 در صفحه اول آمار کلی و جامع کامپیوتری باشد.

3-2 در پایان هر صفحه از دفتر آمار مدیر آموزشگاه بایستی صحت مشخصات و تعداد دانش آموزان را تائید و مهر و امضاء نماید.

3-3 در پایان دفتر آمار هم بایستی، فرم انسداد دفتر آمار که توسط نماینده اداره بسته می شود اضافه و صحافی گردد.

3-4 دفتر آمار بایستی حتماً قبل از مهر ماه (پایان مهر ماه) بسته و صحافی گردد و توسط نماینده آموزش و پرورش هم مسدود گردد.

3-5 چنانچه بعد از انسداد دفتر آمار، دانش آموز منتقل یا اخراج یا از جایی به آموزشگاه وارد شد، اولاً بایستی از اداره آموزش و پرورش منطقه نامه شماره دار با امضای مدیریت یا معاونین داشته باشد. ثانیاً در قسمت پایین ردیف مربوطه به پایه و رشته ذکر مشخصات دانش آموز ضروری است و همچنین در قسمت ملاحظات ذکر شماره نامه اداره ضروری است و به آمار کل هم بایستی اضافه گردد.

3-6 بعد از پایان شهریور ماه هر سال تحصیلی در صفحه آخر دفتر آمار بایستی مجدداً توسط مدیر مهر و امضاء گردد.

3-7 تعداد دانش آموزان ثبت شده در دفتر آمار بایستی با دفتر امتحانات و لیست دبیر دستنویس و کامپیوتری مطابقت داشته باش.

🚾دفتر امتحانات:

4-1 دفتر امتحانات سالهای اول و دوم هر نوبت در پایان آبان ماه هر سال مسدود، همان نوبت صحافی و پلمپ گردد.

4-2 دفتر امتحانات سال سوم خرداد ماه – شهریور ماه و دی ماه تا پایان اسفند ماه با هم صحافی و پلمپ گردد.

4-3 دفتر امتحانات بایستی توسط مسئول ثبت نمرات (مسئول سیستم رایانه) و مدیر آموزشگاه مهر و امضاء گردد.

4-4 دفتر امتحانات بایستی با خودنویس مشکی یا خودکار مشکی امضاء گردد.

4-5 تمامی صفحات دفتر امتحانات بایستی ممهور به مهر امتحانات، شماره گذ


فرزند اریایی, [۰۳.۰۱.۱۷ ۲۳:۱۶]


اری تمامی صفحات و در پایان صفحه آخر توسط مدیر- نماینده اداره – قسمت آخر مجدداً توسط مدیر مهر و امضاء گردد.

4-6 دفتار امتحانات مدارس بزرگسالان بایستی در پایان هر ترم مسدود صحافی و پلمپ گردد.خانم یزدان پناه:

🚹دفتر ریز نمرات دبیران:

5-1 دفتر ریز نمرات دبیران بصورت دست نویس و کامپیوتری می باشد.

5-1-1 دفتر ریز نمرات دستنویس دبیر بایستی با خودکار مشکی، بدون خط خوردگی، بدون خدشه و لاک گرفتگی باشد و با عدد و حروف نوشته شود در پایان امضاء گردد.

5-1-2 نمرات اعشاری بصورت 25/0-5/0-75/0 گرد گردند و بصورت حروفی (ربع) نیم و سه ربع نوشته شوند. مثلاً 75/17 (هفده و سه ربع)- 25/15 (پانزده و ربع)

5-1-3 در جلوی نام دانش آموزان غایب موجه عدد 97 (نود و هفت) و برای دانش آموزان غایب غیر موجه عدد صفر 98(نود و هشت) نوشته شود.

5-1-4 نوشتن نمرات با مداد یا خالی گذاشتن جای نمرات خلاف است.

5-1-5 پایان لیست دبیر با خط کش بسته شود. (با خودکار مشکی)

5-1-6 لیست ریز نمرات بایستی توسط مدیر و دبیر مهر و امضاء گردد.

5-1-7 ذکر تاریخ در پایان محل مشخص شده حتماً نوشته شود.

5-2-1 دفتر ریز نمرات کامپیوتری هم بایستی توسط مدیر و دبیر مهر و امضاء گردد.

5-2-2 دفتر ریز نمرات کامپیوتری در زیر لیست نمرات دست نویس صحافی گردد.

5-2-3 دفتر ریز نمرات دست نویس و کامپیوتری هر نوبت جداگانه پلمپ و صحافی گردد.

5-2-4 دفتر ریز نمرات دروس غیر حضوری توسط دبیری که اوراق امتحانی را تصحیح می کند بایستی مهر و امضاء گردد. (ذکر نام کامل دبیر مربوطه الزامی است.).

🚭لیست نمرات مستمر ............ دبیران:

8-1 هر دبیر موظف است یک هفته قبل از امتحانات پایانی یک نمره بعنوان نمره مستمر تحویل دفتر آموزشگاه دهد.

8-2 نمره مستمر بایستی بر اساس 20 تنظیم شده باشد، گذاشتن علامت + یا – یا هر گونه علامت دیگری در لیست مستمر صحیح نیست.

8-3 هر دبیر بایستی تا پایان هر نوبت حداقل 6 نمره مستمر جهت ارزیابی از دانش آموز داشته باشد.

8-4 معاون آموزشی هر آموزشگاه موظف است یک لیست کلی (دفتری) جهت وارد نمودن نمرات مستمر دبیران داشته باشد جهت پاسخگویی به ارباب رجوع و اولیاء دانش آموزان (بعنوان لیست نمرات مستمر) این لیست علاوه بر پاسخگویی به اولیا جلوی غرض ورزی و لجبازی با دانش آموزان را هم می گیرد.

8-5 در لیست دبیر بایستی ذکر موارد تدریس در هر روز یا هفته مشخص و امضاء گردد.

🛃اوراق امتحانی:

6-1 اوراق امتحانات نهایی و هماهنگ بایستی بمدت 1 سال در جای امن و مطمئن در اداره یا هر کجا که صلاح بداند بایگانی و نگهداری گردد و جهت بازرسی آماده باشند.

6-2 اوراق امتحانات داخلی بمدت 6 ماه در جای مطمئن در آموزشگاه بایگانی و نگهداری گردد و جهت بازرسی آماده باشند.

6-3 در بالای اوراق امتحانی مشخصات دانش آموز – نام دبیر – نام درس – سال تحصیلی – نام آموزشگاه – تاریخ برگزاری امتحان مشخص باشد ضمناً پاسخ نامه اوراق امتحانی بایستی از طریق سیستم رایانه آموزشگاه استخراج گردد.

6-4 دبیر پس از تصحیح ورق امتحان بایستی نام و نام خانوادگی خود را بطور کامل نوشته و ورقه را امضاء نماید این نکته به این معنی است که این برگه توسط خودش تصحیح گردیده و مسئولیت تصحیح ورقه و نمره داده شده را قبول می کند.

6-5 تصحیح اوراق امتحانی با خودکار قرمز – تصحیح مجدد با خودکار سبز و تصحیح برای بار سوم در صورت اختلاف نفر اول و دوم (مصحح اولی و تجدید نظر دومی) با خودکار مشکی و نمره آخری ملاک و مد نظر قرار گرفته می شود.

6-6 در تصحیح مجدد و بار سوم دوباره بایستی کل ورقه تصحیح و نمره گذاری گردد نه اینکه فقط نمراتی که تغییر خواهند کرد.

6-7 رعایت ماده های از آیین نامه آموزشی سه ساله سالی واحدی لازم و ضروری است.

6-8 در هنگام بایگانی اوراق امتحانی، دقت شود که پاسخنامه (کلید) و یک برگه امتحانی باطل شده سوال در داخل پاکت باشد و حتماً اوراق را مطابق لیست دبیر به ترتیب حروف الفبا ردیف تنظیم شده باشند.

6-9 جهت برگزاری امتحانات هر نوبت ، صورتجلسه تنظیم امتحانات تهیه می گردد، تعداد برگه ها، برگه های سوالی، تعداد دانش آموزان شرکت کننده و غایب بایستی با دفتر آمار، امتحانات و دفتر زیر نمرات دبیر اختلاف نداشته باشد.

6-10 پس از پایان مدت و مهلت قانونی جهت نگهداری اوراق امتحانی (یکسال برای نهایی و هماهنگ و 6 ماه برای امتحانات داخلی) اوراق امتحانی بایستی توسط شورای مدرسه (مدیر – معاون آموزش – نماینده معلمان – دفتر دار – مدیر دروس) صورتجلسه و امحاء گردد

6-11 اوراق امتحانی در آموزشگاه تصحیح می گردد و به تشخیص مدیر به دبیران طبق قانون و ضوابط (تحویل و تحول) جهت تصحیح به خارج از آموزشگاه می تواند انجام گیرد.

6-12  هر گونه خدشه – خط خوردگی – تغییر در نمره – دو خطی یا چند خطی بودن بایستی توسط مصحح یا مصححین مهر و امضاء گردد.

6-13 چنانچه اختلافی بین نمره ثبت شده در اوراق امتحانی با لیست دبیر دستنویس و


فرزند اریایی, [۰۳.۰۱.۱۷ ۲۳:۱۶]


دفتر امتحانات مشاهده گردید، دبیر مربوطه مسئول و پاسخگو می باشد.

6-14 هر گونه اختلاف بین نمره ثبت شده در لیست دبیر و دفتر امتحانات مشاهده گردید، مسئول مستقیم رایانه (امور دفتری) و مدیر مسئول جوابگو هستند.

6-15 نمره با عدد و حروف در برگه امتحانی توسط مصحح یا مصححین بطور مشخص و واضح داده شود.

💹مدتی که باید مدارک زیر در مدرسه بایگانی شود چه قدر است؟


1-بخشنامه ها پایان هر سال تحصیلی تحویل اداره شود و رسید دریافت گردد.


2-برگه های امتحانی دانش آموزان امتحانات داخلی 6 ماه و امتحانات نهایی 1سال بایگانی سپس امحا گردد


3-صورتجلسه های امتحانات به مدت 3 سال بایگانی سپس امحا گردد


4-دفاتر اندیکاتور  در مدرسه برای همیشه بایگانی گردد


5-دفاتر کلاسی  به مدت 1 سال در مدرسه بایگانی سپس امحا گردد


6- پرونده های مشاوره دانش آموزان  بعد از 2سال امحا گردد.

✳️کلیه اسناد ومدارک مالی که توسط مدارس وسازمانها تهیه می گرددباید بایگانط وحداقل به مدت 10 سال نگهداری شوند.

🛅ماده6 - پرونده‌هایی که قابل امحاء نمی‌باشند و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری می‌شوند عبارتند از:

 

دفاترکل.

دفاتر روزنامه

♻️در رابطه با تحویل مدارک تحصیلی فقط باید به  خود دانش آموز در صورتی که 18 سال به بالا باشد تحویل داده شود و یا به ولی دانش آموز که منظور از ولی فقط پدر می باشد نه مادر مگر اینگه مادر حکم حضانت از دادگاه داشته باشد. و مدت نگهداری اوراق امتحانی داخلی 6 ماه و نهایی 1 سال و صورت جلسات امتحانی 3 سال می باشد .

❎دفتر حضوروغیاب معلمان درحقیقت یکسال پس از اعلام نتایج امتحانات ولی  با تماسی که با مسئول اموراداری شهر یاسوج داشتم فرمودن باید بیش از 30 در مدرسه نگهداری شود .ایشان فرمودن با استناد به شکایت یکی از همکاران به دیوان عدالت اداری که قبلا حق التدریس درمدارس کار میکردن وپس از چند سال استخدام شد ومی خواست جز سنوات ایشان حساب گردد دفتر حضور عیاب مدرسه مربوطه را درخواست کردن که متاسفانه تو سط مسئولین مدرسه امحائ شده بود .فرمودن باید دفاتر تا 30سال تو مدارس بایگانی شوند.

💹سایر دفاتر مانند دفتر تحویل مدارک تحصیلی ،شورای مدرسه ،شورای دبیران وانجمن اولیا ومربیان وپرونده پرسنلی همکاران درصورت داشتن مکان نگهداری حتی الاامکان باید تا مدت زیادی در مدرسه نگهداری شوند .

✅امحائ اسناد ومدارک مالی درمحل وزمان مشخص باتنظیم صورتجلسه شورای مدرسه وهماهنگی وحضور ارزیابیو حراست اداره پس از زمان ذکر شده قابل امحا  می باشد.

❇️- دفتر رسید مدارک :

7-1 دفتر رسید مدارک بر حسب الفبا و یا با استفاده از دفتر راهنما تنظیم گردد.

7-2 در دفتر رسید مدارک حتماً بایستی هنگام تحویل مدارک از تحویل گیرنده علاوه بر امضاء اثر انگشت اخذ گردد.

7-3 مدارک فارغ التحصیلی را فقط به ولی دانش آموز یا خود دانش آموز تحویل دهید.

7-4 مدارک فارغ التحصیلی که وضعیت نظام وظیفه آن مشخص نیست نبایستی تحویل شخص یا اشخاص گردد پس از ارائه پایان خدمت یا معافیت یا از طریق مراجع ذیصلاح که در خواست گردد بایستی تحویل داده شود.

🈂بایگانی بخشنامه ها

- مدیر آموزشگاه پس از مطالعه بخشنامه یا نامه های اداری، نسبت به دستور و ارجاع به معاونین یا امور دفتری............... اقدام می نماید.

- بخشنامه های اداری بایستی بر اساس کدهای مربوطه بایگانی گردد تا در هنگام نیاز قابل دسترسی آسان باشند.

- مدیر بایستی آشنایی کامل به کدهایی که ارتباط روزانه دارد داشته باشد (مثلاً کد 9 آموزش متوسطه- کد 22 امتحانات و کد 14 فنی وحرفه ای و کد 19 شاخه کاردانش و کد 19 آمار و بودجه و کد 1 ریاست و روابط عمومی)

- مدیر بایستی بخشنامه هایی که مهلت پاسخ گویی و تاریخ دار هستند، در دفتر یادداشت شخصی ذکر و پیگیری نماید تا به موقع پاسخ داده شود

🛅آیا.دفترحضوروغیاب نیازبه پلمب دارد؟

تمام صفحات دفتر حضور و غیاب شماره می زنیم، در اولین صفحه مینویسیم مثلا شماره 1 تا 100!بعد مهر و امضا میشود

☯همکاران محترم آیا امتحانات نوبت اول صورتجلسه لازم دارند؟

امتحانات هم نوبت اول وهم دوم نیاز به صورت جلسه دارندکه در اول همه صورتجلسات ،نسخه ای از قوانین ومقررات امتحانات وصورت جلسه شورای دبیران اضاف می کنیم.

🅰الان که سیستم دریافت بخشنامه از طریق اتوماسیون میباشد نیاز به بایگانی نمیباشند.

اکثر بخشنامه های در دست اقدام پرینت گرفته میشن وباید بایگانی شوند.‌

همه جا اتوماسیون ندارندبزرگوار.

🛅اسناد و دفاتر مالی مدارس


1- تاریخ انسداد دفاتر مالی پایان شهریور ماه می باشد.


2- تمامی فاکتورها می بایست دارای تاریخ وعنوان به نام آموزشگاه باشد وهمچنین توسط فروشنده مهر وامضاء گردد سپس پشت فاکتور توسط خریدار و پس از ذکر این جمله ( با حداقل قیمت ممکن خریداری شد ) امضاء گردد فاکتورهای فاقد مهر لازم است آدرس فروشنده نوشته شود . تغییر تاریخ فاکتور ومبلغ فاکتور یاهرگونه خدشه می بایست توسط فروشنده تایید گر


فرزند اریایی, [۰۳.۰۱.۱۷ ۲۳:۱۶]

3- فاکتورهای اقلام بادوام می بایست دارای مهر وامضاء معتبر باشد خرید اقلام بادوام دست دوم ممنوع است. ضمناً لازم است اقلام بادوام پس از خرید توسط دایره اموال ( حسابدار و جمعداراموال ) مهروامضاء گردد.


4- سقف تنخواه باتوجه به ماده 6 دستورالعمل مالی مدارس رعایت شود . لذا درمواردی که هزینه ای جنبه فوری وفوتی داشته باشد وتأخیر درانجام آن منجر به زیان وخسارت گردد وبه علت ضیق وقت امکان طرح وتصویب درشورای مالی مدرسه میسر نباشد مدیریاسرپرست مدرسه مجازاست درهرسال حداکثر تاسقف 20% ( بیست درصد) هزینه های سال قبل نسبت به انجام این قبیل هزینه ها اقدام ومراتب رادراولین جلسه شورای مالی به اطلاع شورا برساند.


5- انجام هزینه از وجوه شخصی وسپس برداشت از مدرسه صحیح نیست لازم است مدیر مدرسه تمامی گردش های مالی مدرسه راازطریق حساب جاری وتنخواه انجام دهد.


6- به کارگیری نیروی آزاد تحت هر عنوان ممنوع می باشد. تذکر: نیروی آزاد بدون کد پرسنلی وتائید گزینش اجازه حضور در هیچیک از فعالیت های آموزشی ، پرورشی و اداری آموزشگاه ها را ندارند .


7- سرفصل مالیات وتنخواه گردان می بایست درپایان سال مالی صفر گردد لذا درصورتی که تنخواه مانده بستانکارداشته باشد قابل برداشت درسال بعد نمی باشد.


8- تمامی فیش های واریزی می بایست ضمیمه اسناد باشد ودرمبلغ جزء سند نوشته شود.


9- درطول گردش تنخواه درسال تحصیلی مانده بدهکار تنخواه نبایستی ازسقف تنخواه درابتدای سال تجاوز کند وهرگز مانده بستانکار نشود.


10- تمامی وجوه دریافتی تحت هرعنوان ( مشارکت ، افراد خیر – سود فروشگاه – قلک تلفن – تکثیر-  نشریه و....) می بایست از طریق حساب جاری دریافت وپرداخت گردد.


11-کمک به دانش آموزان بی بضاعت از محل مشارکت های مردمی درصورتی که آموزشگاه از توان مالی خوبی برخوردار است باتصویب شورای مالی مدرسه بلامانع است.


12- سرفصل سرویس ایاب و ذهاب در پایان سال می بایست دریافت وپرداخت توازن داشته باشد.


13- پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مساعده از حساب آموزشگاه اکیدا ممنوع می باشد.


14- شماره روزنامه وشماره دفترکل وشماره سند وتاریخ سند می بایست دراسناد ودفاتر مشهود باشد .


15- تنظیم صورت جلسات شورای مالی حداقل ماهی یک بار الزامی است.


16- اسناد مربوط به تعمیرات اساسی مدرسه می بایست باواحدساختمان اداره ( کارپردازی ) هماهنگی شود.


17-اسناد مربوط به کلاس های فوق برنامه وبه کارگیری معلمین جهت این کلاس ها برابرآخرین دستورالعمل تشکیل کلاس ها باهماهنگی آموزش تنظیم وسپس به تائید وامضاء مسئولین مربوطه رسیده شود


18- درتنظیم اسناد وفاکتور سعی شود اسناد به روز تنظیم گردد.


19- قبل از تنظیم اسناد وثبت دردفاتر صورت حساب بانکی تهیه گردد.


20- حساب آموزشگاه می بایست فقط باامضاء ثابت مدیر مدرسه ونماینده معلمان ورئیس انجمن افتتاح گردد مدارسی که دارای پست سازمانی حسابدار می باشند می توانند به جای نماینده معلمان از حق امضاء حسابدار استفاده نمایند.


21- مدارس مجاز به افتتاح یک حساب جاری بنام مدرسه دربانک های دولتی می باشند لذا افتتاح دوحساب جهت یک نوبت واحدآموزشی وافتتاح حساب درقرض الحسنه ها ممنوع است .


22- پرداخت هر گونه حق الزحمه درساعات رسمی به پرسنل شاغل درمدرسه درصورتی که فعالیت انجام شده جزء شرح وظایف فرد می باشد ممنوع است.


23- خرید وفروش اموال آموزشگاه وتعویض آن ها بدون هماهنگی اداره صحیح نیست .


24- درصورت ابطال برگ چک لاشه برگ چک نگهداری شود.


25- درهنگام تحویل وتحول اسناد مالی مدیران جدید به تایید دفاتر حسابداری وشماره سریال چک ها طبق دفاتر مالی دقت نمایند.


26- خرید از فروشگاه مدرسه وارایه فاکتورتوسط خدمتگزار صحیح نیست.


27- کلیه مدارس در سال جاری می بایست ضمن مراجعه به واحد رایانه نسبت به نصب برنامه حسابداری اقدام نمایند.


28- هنگام خرید اقلام یک میلیون ریال بالاتر لازم است نام و نام خانوادگی و آدرس فروشنده جهت تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی یادداشت گردد.


29- قبل از تسویه حق الزحمه امور پیمانکاری ساختمانی مدرسه لازم است 5% مالیات دارائی پرداخت و سپس تسویه حساب شود .


30- از تنظیم و قبول فاکتورهای فاقد تاریخ و نام مدرسه و خدشه دار و دو رنگ خود داری گردد.


31- تنظیم سرفصل های هزینه باتوجه به ماده 8 آیین نامه مالی مدارس صورت گیرد.


32- درمورد اموال اهدایی به آموزشگاه تنظیم فرم پیوست چهارصفحه 63 آیین نامه.خانم یزدان پناه:

مالی الزامی است.


33- درصورت واریز وجوه مشارکت به صورت یک جا به حساب مدرسه الصاق لیست اسامی دانش آموزان ضمیمه فیش واریزی الزامی است.


34- فاکتورهای پیوست سندجزء به جزء درسند نوشته شود.


35- درفاکتور فروشنده مبلغ دیگر اضافه نشود.


36- تاریخ سند بافاکتورهای پیوست همخوانی داشته باشد.


37- فاکتورهای مشترک پس از پرداخت توسط دونوبت اصل فاکتور توسط هردونوبت مهر وامضا گرددسپس کپی گرفته شود بعد کپی


فرزند اریایی, [۰۳.۰۱.۱۷ ۲۳:۱۶]


فاکتور توسط نوبتی که اصل فاکتور رابرداشته برابر با اصل گردد.


38- برگشت تنخواه درپایان سال می بایست دارای فیش جداگانه باشد ودر قسمت پرداخت کننده فیش نام مدیر نوشته شود.


39- ارایه خدمات فرهنگی وهنری وپرورشی توسط کانون ها و ارایه فیش واریزی به حساب کانون ازنظر حسابداری بلامانع می باشد.


40- درصورتی که وجوهی ازطریق سازمان به حساب آموزشگاه واریز می شود درزمینه نحوه هزینه باحسابداری هماهنگی شود.


41- درصورتی که بعضی ازمدارس به عنوان مجری اجرای مسابقات و... از طریق اداره برگزیده می شود درزمینه نحوه هزینه باحسابداری هماهنگی شود


42- چنانچه مشخص شود بعضی از مدارس غیر از حساب اصلی آموزشگاه دارای حساب دیگری می باشندحسابداری با اختیارات قانونی که دارد حساب رامسدود نموده ووجوه را به حساب خزانه برگشت می دهد وهیچ عذری قابل قبول نیست .


43- درصورتی که وجوهی قابل توجه به حساب واریز ومدیر مدرسه اطلاع از وجوه ندارد لازم است باحسابداری هماهنگی شود.


44- حق الزحمه عوامل اجرایی کلاس های فوق برنامه ( مدیر ، معاونین ، خدمتگزار ،دفتردار و.....) دقیقا برابر دستورالعمل می باشد .


45-  بکارگیری پرسنل تحت هرعنوان جایگزین نیروهای رسمی وپرداخت بصورت نوبت مخالف وحق التدریس ممنوع است.


46- انتقال وجوه از حسابهای دولتی به حسابهای غیر دولتی اکیدا ممنوع وانتقال فقط از حساب دولتی به حساب دولتی بلامانع می باشد .


47- بعضا مشاهده می گرددکه مدارس نسبت به پرداخت بموقع مالیات اقدام ننموده اند چنانچه پرداخت مالیات بموقع صورت نگیرد شامل جریمه دیر کرد مالیات می گردد که مدیر محترم آموزشگاه شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.


48- افرادی که بموجب ابلاغ از طرف اداره مربوط به سمت مدیر منصوب می شود شرعا وقانونا مسئولیت حفظ وحراست ونظارت ونگهداری از اموال آن واحد آموزشی که قسمتی از اموال بیت المال می باشد بعهده آنها محول می گردد لذا لازم است ابتدا نسبت به تحویل وتحول اموال موجود در آموزشگاه اقدام نموده ونسخه اصلی انرا تحویل دایره اموال اداره نماید .سپس کلیه اجناس موجوددر کارگاه وآزمایشگاه اعم ازبادوام ومصرفی راصورت برداری وتحویل متصدیان مربوطه داده شود وهمچنین کلیه کتاب های موجود در کتابخانه آموزشگاه را لیست برداری وتحویل کتابدار آموزشگاه گردد.


49- دفاتر اموال آموزشگاه ازدوجلدتشکیل گردیده که ابتدا توسط دایره اموال شماره گذاری وصفحه بندی وتائید گردیده که یک جلد آن در اداره وجلددوم در آموزشگاه نزد مدیریت نوبت یک نگهداری می شود وچون دارائی های یک واحد دولتی درآن ثبت می شود جزء دفاتر قانونی محسوب          می گردد.که باید درنگهداری آن دقت کافی مبذول گردد. لازم به تذکراست که کلیه اموال موجوددرآموزشگاه تحویل مدیران محترم دونوبت بوده فقط دفتر اموال نزد نوبت یک نگهداری می شود .


50-کلیه اموال بادوامی که به هرطریق ممکن اعم از خریداری ، اهدایی توسط افراد ، ارسالی توسطاداره ویاسازمان مربوط ویا.....تحویل آموزشگاه می گرددلازم است بلافاصله اعلام تا دردفتر اموال آموزشگاه واداره درقسمت مربوط توسط مسئول دایره اموال ثبت وروی اصل فاکتور خرید ویا حواله مربوط شماره صفحه وردیف دفتر اموال نوشته وبه مهر دایره اموال ممهور گردد.


51- بدون هماهنگی با دایره اموال اداره هیچگونه جنسی در دفتر اموال ثبت ویاخذف نگردد.


52- هرگونه جابجایی اموال از واحد آموزشی به سایر واحدهای آموزشی دیگر براساس آئین نامه اموال دولتی بامجوز کتبی رئیس ویا معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت ناحیه وصدور سند انتقال توسط دایره اموال ناحیه اقدام خواهدشد .تا از لیست ودفتر اموال آموزشگاه تحویل دهند جنس کسر وبه دفتر اموال آموزشگاه تحویل گیرند ه اضافه گردد.


53- اموالی که به عنوان اسقاط ویا مازاد بر نیاز تحویل کارگاه ویا انبار اداره می گردد ویاتوسط راننده اداره جمع آوری می شود رسید دریافت داشته واصل رسید بهمراه دفتر اموا ل به دایره اموال ناحیه ارسال تا از دفتراموال کسر گردد.


54- درصورتی که اموالی درآموزشگاه مفقود گردد مدیر آموزشگاه ملزم است تا حصول نتیجه نهائی وتامین خسارت وجایگزین نمودن عین مال ویاحذف مال از دفتر اموال موجود در اداره پیگیری نماید در غیر اینصورت تحویل گیرنده اولی مال ضامن تامین خسارت خواهدبود .


55- اموال با دوامی که نیاز به برچسب داردطی لیستی که شامل مشخصات کامل جنس اعم از نوع جنس بطور کامل نام کشور وکارخانه سازنده مدل وشماره سریال.

آنها به دایره اموال اداره ارسال وبرچسب دریافت نمائید .


56- کلیه بخشنامه ها وآئین نامه های اموال ویاحواله های دریافت جنس در پوشه ای درجزودان در کد ( 83) بایگانی واز نگهداری آنها در دفتر اموال خودداری فرمائید .

  • مجید ملکی فرزانه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی