لطفا فایل مربوط را دریافت و به کمک هلپر برنامه اجرا کنید. (دریافت راهنما)

اسکریپت اصلاح حرف ی در توصیفی

اسکریپت اصلاح حرف ی در متوسطه اول

اسکریپت اصلاح حرف ی در متوسطه دوم